Regulamin ministrantów

§ 1 Wspólnota Ministrantów

 1. Wspólnotę Służby Liturgicznej tworzą: kandydaci na ministrantów i ministranci każdych stopni w tym animatorzy.
 2. Każdy członek Wspólnoty Ministrantów przynależy do niej dobrowolnie.
 3. Aby stać się pełnoprawnym członkiem wspólnoty, należy odbyć okres próbny w formacji kandydata.

§ 2 Kandydat

 1. Nie może, bez uzyskania zgody osób prowadzących zbiórki formacyjne dla kandydatów (ministranta starszego lub animatora), wykonywać żadnych funkcji w trakcie Mszy Świętej.
 2. Jego obowiązkiem jest branie udziału w zbiórkach formacyjnych prowadzonych przez wyznaczone osoby. Zbiórki odbywają się w soboty o godz. 9:15
 3. Aby zostać dopuszczonym do wspólnoty ministrantów i stać się jej pełnoprawnym członkiem należy zdać egzamin podsumowujący cały okres szkoleniowy czyli wykazać się podstawową wiedzą z zakresu służby przy ołtarzu
 4. Egzamin składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej.

§ 3 Ministrant

 1. Każdy ministrant ma obowiązek:
  1. Służyć dwa razy w tygodniu oraz na mszy niedzielnej.
  2. Uczestniczyć w zbiórkach ogólnych - sobota godz. 10:00
  3. Uczestniczyć w szkoleniach (zbiórki formacyjne), które będą się odbywać w ciągu roku formacyjnego 2014/2015. Szkolenia są punktowane tak jak zbiórka ogólna: 1 pkt za obecność, -3 pkt za nieobecność (którą także należy pisemnie usprawiedliwiać)
  4. Dbać o czystość szat liturgicznych swoich oraz innych kolegów a także o porządek w salce
 2. Ministranta obowiązuje znajomość służby na każdego rodzaju Eucharystii (msza w tygodniu, msza uroczysta, pogrzeb, ślub, chrzest) oraz nabożeństwach (Adoracja Najświętszego Sakramentu, Nieszpory, Gorzkie Żale i inne).

§ 4 Służba liturgiczna

 1. Służba liturgiczna odbywa się według wyznaczonego grafiku
 2. Grupowy albo najstarszy wiekiem ministrant wyznacza funkcje liturgiczne
  1. Funkcje powinny być wyznaczone w ten sposób aby każdy ministrant mógł wykonać przynajmniej jedną czynność (wyjątkiem jest sytuacja gdy liczba ministrantów jest większa niż ilość funkcji możliwych do spełnienia). Posługa z patenami powinna być rozdzielona przed mszą
 3. Podczas Mszy Świętej lub nabożeństwa nie wolno wychodzić do zakrystii ani za ołtarz (chyba, że zachodzi uzasadniona potrzeba). Unikamy zbędnego przechodzenia za ołtarzem z jednej strony na drugaą (zwłaszcza po Komunii Świętej). Stronę można zmienić bez problemu na dole, przed ołtarzem, wykonując stosowne gesty.
 4. Obowiązuje zakaz przebywania w zakrystii w trakcie nabożeństw (ministranci z kadzidłem).
  1. Osoby, które przychodzą na mszę wieczorną już po rozpoczęciu nabożeństwa majowego, różańcowego lub innego, po przebraniu w strój liturgiczny klęczą w zakrystii na klęczniku lub w jego pobliżu aż do zakończenia nabożeństwa. Ministranci, którzy w trakcie nabożeństwa lub mszy czują się słabo, powinni niezwłocznie udać się do zakrystii i tam w miarę możliwości, w stosowny sposób kontynuować swoją służbę. Nadużywanie tej okoliczności będzie karane.
 5. Wszelkie nieobecności na mszy należy usprawiedliwiać w ciągu dwóch tygodni od nieobecności (usprawiedliwienia przynosimy na zbiórki sobotnie bądź bezpośrednio do księdza opiekuna.)
  1. Ministrant, który planuje opuścić swoją służbę (wyjazd, wizyta u lekarza itp.) powinien znaleźć zastępstwo. W przypadku odmowy zastępstwa przez pytanych kolegów należy ten fakt zgłosić księdzu lub animatorom. Wszelkie planowane opuszczenia swojej służby należy zgłaszać na zbiórce poprzedzającej dany tydzień. Wyjątkiem są sytuacje nieprzewidziane. Nie należy nadużywać wizyt u cioci, dziadków, odwiedzin gości z zagranicy, urodzin kolegów itp. do usprawiedliwiania swojej nieobecności.
 6. Każdy grupowy ma obowiązek sprawdzenia po mszy (również w tygodniu) porządku w dolnej salce.
 7. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 10 minut przed rozpoczęciem liturgii.
  Jeżeli sytuacja związana ze spóźnianiem będzie się powtarzała ministrant może nie zostać dopuszczony do służby przy ołtarzu i poproszony o zajęcie miejsca w ławce.
 8. W zakrystii obowiązuje cisza i skupienie. Rozmowy mogą być prowadzone jedynie szeptem. Pojawienie się w zakrystii księdza (zwłaszcza gościa) jest równoznaczne z przyjęciem przez ministrantów postawy stojącej aż do rozpoczęcia liturgii. Po odmówieniu modlitwy obowiązuje cisza absolutna.
 9. Ministrant przychodzący na służbę powinien mieć odpowiedni strój. Zabronione jest przychodzenie w krótkich spodenkach i spodniach dresowych. W niedzielę i święta obowiązuje stosowne obuwie (buty czarne, wizytowe ale dopuszczalne są (zwłaszcza zimą) inne buty w ciemnych barwach). W tygodniu zabronione jest przychodzenie w butach o jaskrawych barwach (zwłaszcza popularnych „halówkach”). Należy dbać o higienę osobistą, mieć czyste ręce, paznokcie oraz zadbane włosy.
 10. Obecność na Eucharystii oraz nabożeństwach jest punktowana według schematu wywieszonego na tablicy informacyjnej w zakrystii oraz opublikowanego na stronie internetowej.
 11. Za sumienne i godne wypełnianie posługi istnieje możliwość otrzymanie nagrody rzeczowej przyznawanej przez moderatora na koniec roku formacyjnego (wspomnienie św. Tarsycjusza)
 12. Nieobecność na zbiórkach w trakcie Triduum Paschalnego bez uzasadnionej przyczyny będzie karana brakiem możliwości służby na obrzędach wieczornych.
 13. We wszelkich spornych sprawach ostateczną decyzje podejmuje moderator wspólnoty.

§ 5 Kary i nagany

 1. Wobec ministranta, który będzie lekceważył swoje obowiązki ministranckie, będą wyciągane konsekwencje spośród następujących:
  • Odjęcie punktów w punktacji rocznej
  • Rozmowa ministranta z księdzem opiekunem
  • Rozmowa księdza opiekuna z rodzicami ministranta
  • Zawieszenie w funkcji ministranta
  • Wydalenie z grona ministrantów
 2. Osoba zawieszona nie może służyć podczas liturgii w szatach liturgicznych oraz brać czynnego udziału we wspólnych wyjazdach ani też w odwiedzinach kolędowych.
 3. Ministrant którego bilans punktowy jest ujemny przez 2 miesiące zostaje automatycznie zawieszony na okres 1 tygodnia. W tym czasie dany ministrant musi codziennie uczestniczyć w Mszy Świętej w pierwszej ławce oraz zgłosić ten fakt panu kościelnemu. Natomiast jeżeli bilans ujemny utrzymuje się w kolejnym miesiącu, ministrant może zostać wydalony ze wspólnoty ministrantów.
 4. Ministrant, który nie spełnia §3 pkt 2 jest zobowiązany do uzupełnienia braków w terminie do 2 tygodni po czym zostanie przeegzaminiowany przez animatora.
 5. Ministrant, który nie stosuje do §4 pkt 7, 8, 9 może nie zostać dopuszczony do służby przy ołtarzu oraz poproszony o zajęcie miejsca w pierwszej ławce w kościele.
 6. Ministrant, który zostanie dwukrotnie upomniany bądź przeszkadza w prowadzeniu zbiórki może zostać ukarany ujemnymi punktami (-2) przez animatora.
 • § 6 Specjalne funkcje we wspólnocie
 1. Moderator - sprawuje opiekę nad całą wspólnotą oraz ma decydujący głos przy podejmowaniu wszelkich decyzji związanych z jej funkcjonowaniem oraz członkami wspólnoty.
  • funkcję pełni ks. Tomasz Mężyk
 2. Animator - jest pomocnikiem ks. Moderatora w prowadzeniu wspólnoty ministrantów. Przygotowuje kandydatów, czuwa nad przebiegiem mszy św. oraz przed mszą rozdziela poszczególne funkcje, przeprowadza zbiórki ogólne oraz zbiórki formacyjne.
  • funkcję pełnią: Andrzej Biolik, Janusz Drabik, Stefan Jarczyk, Adrian Kościański, Michał Rakowski, Krzysztof Seweryn, Paweł Zadyberny, Damian Ziemiak
 3. Dodatkowe funkcje:
  • Adrian Kosciański    (Prezes wspólnoty ministrantów oraz opieka nad stroną internetową)
  • Krzysztof Seweryn   (opieka nad stroną internetową)
  • Paweł Zadyberny      (opieka nad tablicą informacyjną w zakrystii górnej oraz przesyłanie informacji ze zbiórek do animatorów zajmujących się strona internetową)

§ 7 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin w trakcie roku formacyjnego może zostać uzupełniony o nową treść. O wszelkich wprowadzonych zmianach ministranci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie ich na tablicy w zakrystii oraz na stronie internetowej.
 2. Każdy, bez wyjątku, jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego regulaminu, a zapoznanie się z nim potwierdza osobistym podpisem. Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu mogą zostać wyciągnięte konsekwencje przedstawione w jego treści.